بسته ویژه

بسته های ویژه
بسته اقتصادی دو ماهه بسته اقتصادی یک ساله
نام سرویس قیمت نهایی (ریال) نام سرویس قیمت نهایی (ریال)
2ماه|4گیگابایت|Kb/s128 204,100 1سال|10گیگابایت|Kb/s128 596,000
2ماه|4گیگابایت|Kb/s512 252,700 1سال|10گیگابایت|Kb/s512 727,000
2ماه|4گیگابایت|Mb/s1 284,000 1سال|11گیگابایت|Mb/s1 917,000
2ماه|4گیگابایت|Mb/s2 322,000 1سال|12گیگابایت|Mb/s2 1,296,000
logo-samandehi

پشتیبانی