ليست قیمت محصول
ر نام محصول حداقل تعداد خريد   عدد قيمت واحد نمایندگی قيمت واحد کاربران
1 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 1000 500.00 ریـال 500.00 ریـال
2 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 2000 390.00 ریـال 390.00 ریـال
3 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 3000 300.00 ریـال 300.00 ریـال
4 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 5000 250.00 ریـال 250.00 ریـال
5 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 10000 149.00 ریـال 169.00 ریـال
6 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 30000 139.00 ریـال 149.00 ریـال
7 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 50000 129.00 ریـال 139.00 ریـال
8 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 100000 115.00 ریـال 125.00 ریـال
9 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 200000 110.00 ریـال 120.00 ریـال
10 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 500000 105.00 ریـال 115.00 ریـال
11 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 1000000 100.00 ریـال 110.00 ریـال
12 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 2000000 97.00 ریـال 97.00 ریـال
13 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 5000000 95.00 ریـال 95.00 ریـال
14 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 10000000 85.00 ریـال 85.00 ریـال
logo-samandehi

پشتیبانی