ليست قیمت محصول
ر نام محصول حداقل تعداد خريد   عدد قيمت واحد نمایندگی قيمت واحد کاربران
1 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 1 5000.00 ریـال 5000.00 ریـال
2 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 200 2000.00 ریـال 2000.00 ریـال
3 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 500 1000.00 ریـال 1000.00 ریـال
4 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 2000 500.00 ریـال 500.00 ریـال
5 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 5000 135.00 ریـال 159.00 ریـال
6 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 10000 129.00 ریـال 139.00 ریـال
7 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 50000 109.00 ریـال 119.00 ریـال
8 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 100000 105.00 ریـال 109.00 ریـال
9 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 500000 99.00 ریـال 99.00 ریـال
10 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 1000000 75.00 ریـال 75.00 ریـال
11 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 2000000 75.00 ریـال 75.00 ریـال
12 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 5000000 69.00 ریـال 69.00 ریـال
13 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 10000000 60.00 ریـال 60.00 ریـال
logo-samandehi

پشتیبانی